ประวัติของกลุ่มบริษัท

     จากจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรผลงานด้วยความคิด ศิลปะและจินตนาการ อันประกอบไปด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณธรรมและความตั้งใจจริง เพื่อให้ได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ด้วยความแตกต่างในการให้บริการที่ประทับใจ แม้ว่าเราจะเป็นองค์กรใหม่ แต่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเรากลับเต็มไปด้วยประสบการณ์ ความสามารถ และความชำนาญเฉพาะด้าน พร้อมการให้บริการที่แตกต่างไปจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ

     วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) เป็นวันเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่วงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการก่อตั้งบริษัท ทีเอสอี ลีฟวิ่ง จำกัด (TSE Living Co.,Ltd) เป็นองค์กรแรก เพื่อวัตถุประสงค์ของการเติมเต็มช่องว่างและแก้ปัญหาของการก่อ สร้างที่จุกจิกกวนใจซึ่งเป็นที่ทราบกันดีของทุกคน ด้วยศักยภาพและความสามารถในด้านการจัดซื้อและจัดหาวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดของทุกฝ่าย ทำให้บริษัทฯ ของเราสามารถย่างก้าวเข้าสู่สนามแห่งการแข่งขันได้ไม่ยากและได้รับการยอมรับในเวลาต่อมา

     ต่อมาได้มีการก่อตั้งบริษัท ทีเอสอี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (TSE Housing Co.,Ltd) ขึ้นในปีเดียวกัน เพื่อรองรับการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงานและหอพัก เป็นต้น โดยบริษัท ทีเอสอี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 1,500,000 บาทในปีแรกๆ เท่านั้น แต่กระนั้นองค์กรเล็กๆ ของเราก็สามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างให้เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งงานภาคสนาม งานด้านการเงิน การจัดหาวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น บริษัทฯ เริ่มต้นงานก่อสร้างบ้านให้กับกลุ่มโครงการบ้านณุศาศิริ กลุ่มคาซ่าวิลล์ กลุ่มบ้านกฤษณา และอื่นๆ โดยที่บริษัทฯ ของเราสามารถบริหารงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตั้งแต่งานวางผัง งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบอื่นๆ

     ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการและลูกค้าต่างๆ ให้เป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้างงานที่พักอาศัย และสำนัก งานต่างๆ มากมาย

     ต่อมาผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ทีกรุ๊ป (TGroup) ได้รวมเอาบริษัท ตลันต์ จำกัด (Talunt Co.,Ltd) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เข้ามาไว้ในกลุ่มเดียวกัน ถือเป็นการเสริมศักยภาพให้กับกลุ่มบริษัท ทีกรุ๊ป และเป็นการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจในการสร้างความพอเพียงภายใต้เงื่อนไขที่ว่า “ประสิทธิผลของงานคือคุณค่าของเรา” และจะต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย ภายใต้สถานการณ์ที่จะต้องชนะทุกฝ่าย (Win-Win-Win) คือ การดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนซึ่งให้ความพึงพอใจในด้านใดด้านหนึ่งแก่ทุกฝ่าย

     พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) บริษัท ทีเอสอี ลีฟวิ่ง จำกัด ได้ผันตัวเองเข้าสู่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ โดยรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจัดหาอัญมณีที่ลูกค้าต้องการ อาทิ ทองคำ เงิน เพชร พลอยสีน้ำเงิน (ไพลิน) พลอยแดง (ทับทิม) เป็นต้น ด้วยประสบการณ์ด้านอัญมณีของกรรมการบริหารและพนักงาน ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตและจัดหาเครื่องประดับในแบบที่ลูกค้าต้องการได้ทุกประเภทด้วยความเที่ยงตรงถูกต้องตรงตามเวลา ตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งบริษัทฯต่างๆ ในกลุ่มมาผู้บริหารของบริษัทฯมักจะเน้นที่การให้ความสำคัญของการสร้างความแตกต่างในการให้บริการที่จะต้องสร้างความประทับใจแก่ทุกฝ่าย ทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางการค้าทุกราย แม้จะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมากมาย แม้บางครั้งจะต้องยอมเสียสละทรัพยากรต่างๆ ไปบ้างก็ตาม โดยคณะผู้บริหารมองว่าลูกค้า พันธมิตรทางการค้า คู่ค้า หรือแม้แต่คู่แข่งทางการค้าก็คือ มิตร มิตรภาพมีค่ามากกว่าผลตอบแทนใด