TALUNT Co.,Ltd.

     พรสวรรค์ ความหมายที่แท้จริงของการก่อตั้งธุรกิจเเห่งการสร้างสรรค์การริเริ่มสรรสร้างธุรกิจบันเทิงแห่งนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลในวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังผู้ ซึ่งมีแนวคิดพัฒนาศักยภาพของงานด้านบันเทิงที่มิได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสร้างความสุข สนุกสนานเท่านั้น แต่ด้วยความตั้งใจที่ดีและมองเห็นโอกาสในพัฒนาและติดอาวุธให้แก่งานสร้างสรรค์เหล่านั้นจึงเกิดเป็น House of Creation " พรสวรรค์ ความสามารถ ความตั้งใจและอุดมการณ์ด้วยจินตนาการ เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์การทำงานในวงการสื่อสารมวลชน " ทั้งหมดนี้เป็นคำนิยามของผู้ริหารและเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทุกคนที่มุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมายประสงค์ซึ่งได้กำหนดไว้

VISION
House of Creation to be Marketing Arms การสร้างนักคิดและจินตนาการ ให้เป็นอาวุธทางการตลาด

MISSION
ภารกิจที่สำคัญของเรา คือ การสร้างเครื่องมือทางการตลาดของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ยกระดับสื่อทาง โทรทัศน์ วิทยุและสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์ และสารมารถก่อให้เกิดการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวมถือเป็นการสร้างบรรทัดฐาน และค่านิยมใหม่ในการทำงานในฐานะสื่อ เพื่อให้เกิดการยอมรับและการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น

POTENTIAL
- ผลิตสารคดีและรายการโทรทัศน์
- ผลิตสารคดีและรายการวิทยุ
- ผลิตสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ
- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ๆ
- วางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เพื่อสนับสนุนสินค้าและภาพลักษ์องค์กร ฯลฯ