นายตระการ พันธุมเลิศรุจี (ต้น)

     เกิดในครอบครัวคริสต์ศาสนิกชนเมื่อพ.ศ.2513 (ค.ศ. 1970) ท่ามกลางครอบครัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่นของคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวอันเป็นที่รัก 4 คนด้วยกัน เริ่มชีวิตการศึกษาที่โรงเรียนเปรมฤดีศึกษาได้เพียงปีเดียว หลังจากนั้นจึงสอบเข้าที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถ.ประมวญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส ปีพ.ศ.2532 จากนั้นจึงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะศิลปศาสตร์ สาขาการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พื้นฐานเป็นนักกิจกรรมตั้งแต่เด็ก ชอบเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน อาทิ การแสดงละคร ประธานนักเรียน สภานักเรียน การเป็นเชียร์ลีดเดอร์ประจำการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี เป็นต้น

     เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยก็ยังคงรักการทำกิจกรรมเช่นเคย เช่น การทำกิจกรรมเชียร์ การแสดงละครเวที การทำกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ จากนั้นไม่นานจึงได้โอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการแสดงละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 เรื่อง“วนิดา”เป็นเรื่องแรก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงเข้าสู่การเป็นนักแสดงอาชีพควบคู่กับการเป็นนักศึกษาจนจบการศึกษา ตลอดเส้นทางการเป็นนักแสดงของตระการ พันธุมเลิศรุจี รู้จักกันในนาม “ต้น-ตระการ” เพราะในยุคนั้นมีนักแสดงที่ชื่อเล่นว่า“ต้น”หลายคนด้วยกัน ส่วนงานในวงการบันเทิงที่ทำมีหลายอย่างด้วยกัน ทั้งการเป็นนักแสดง พิธีกรรายการโทรทัศน์ พิธีกรงานการตลาดต่างๆ นายแบบ เป็นต้น

     การทำงานในวงการบันเทิง เป็นคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยความรักและสนใจ ไม่ได้มีการทำสัญญาผูกมัดกับองค์กรใดใด เพราะไม่ต้องการเป็นลูกน้องใคร เป็นลูกน้องตนเองเป็นดีที่สุด ในเมื่อมันเป็น “วิชาชีพอิสระ” พอทำงานไปได้สักประมาณ 4-5 ปี ก็เริ่มมีสิ่งที่เป็นเหตุการณ์สะท้อนที่ทำให้ฉุกคิดว่า “อาชีพดารานักแสดงมีความมั่นคงน้อย น่าจะหาอาชีพอื่นที่มีความมั่นคงกว่านี้” เพื่อเป็นการรองรับอนาคตที่ไม่แน่นอนให้เกิดความแน่นอนมากขึ้น

     จากนั้นจึงเริ่มมองหาและศึกษาการทำธุรกิจเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวได้ และแล้วโอกาสก็มาถึงเมื่อพ.ศ.2544 ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (มหาบัณฑิต) คณะบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ถือเป็นการกลับมาทำงานควบคู่กับการเรียนอีกครั้งหนึ่ง

    แต่คราวนี้ถือเป็นการเพิ่มบทบาทของการบริหารและเพิ่มความรับผิดชอบองค์กรเข้าไปอีกหนึ่งอาชีพด้วย เมื่อปีพ.ศ. 2540 ได้ร่วมก่อตั้งบริษัท คราฟท์เวิร์คส์ จำกัด (Kraft Works Co.,Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทที่รับผลิตงานกราฟฟิค การออกแบบสื่อต่างๆ ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (ปัจจุบันลาออกจากกรรมการแล้ว) เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2544 ก่อตั้งบริษัท ตลันต์ จำกัด (Talunt Co.,Ltd.) (พรสวรรค์ที่ได้มาจากพระเจ้า หรือ ความสามารถทางการบันเทิง) ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นธุรกิจผลิตสื่อต่างๆ ผลิตรายการโทรทัศน์ สารคดี และการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ เป็นต้น

     แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตการทำงานก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อพ.ศ. 2547
(ค.ศ.2004) ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ที เอส อี ลีฟวิ่ง จำกัด (TSE Living Co.,Ltd.) บริษัทแรกของการประกอบธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการก่อสร้าง ซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ต่อจากนั้นจึงร่วมก่อตั้งบริษัท ที เอส อี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (TSE Housing Co.,Ltd.) เพื่อรองรับการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน และแล้วก็ได้รวมบริษัทฯ ต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นกลุ่มบริษัทในนามว่า “ทีกรุ๊ป” (TGroup) เพื่อดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสร้างศักยภาพและลดส่วนด้อยของแต่ละธุรกิจ ทั้งนี้ก็ยังไม่ทิ้งงานด้านการแสดงและวงการบันเทิง เพราะมองว่างานด้านวงการบันเทิง ถือเป็นส่วนส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน นับเป็นการทำการตลาดแบบย่อมเยาว์ แต่ได้ประสิทธิภาพเป็นอย่างดี

ประวัติการศึกษา
- พ.ศ. 2516 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ
- พ.ศ. 2519 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา
- พ.ศ. 2520 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (Bangkok Christian College-BCC) เลขประจำตัว ก.ท.17462 รุ่น 136 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส)
- พ.ศ. 2532 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สาขาการละคอน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2546 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- พ.ศ. 2548 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (นมป.2) สถาบันพระปกเกล้า
- พ.ศ. 2551 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 15 (พสบ.15) โรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือน กองทัพบก
- ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลและเกียรติคุณ
พ.ศ. 2552
- ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สาขาอาชีพอิสระ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกเพื่อดูรูปใหญ่